Regler for benyttelse

Foto: Anton Willemann
Filminstituttets Bibliotek er offentligt tilgængeligt, og samlingerne kan benyttes af alle.

Adgang

Udenfor Bibliotekets bemandede åbningstid gives der adgang ved hjælp af sundhedskort og pinkode. Dette kræver dog forudgående indmeldelse enten via Bibliotekets hjemmeside eller ved personligt fremmøde i Biblioteket.

Ved adgang bliver der taget et billede af brugeren, som Biblioteket kan benytte til identifikation. Oplysningerne bliver automatisk slettet efter 30 dage.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at forlade Biblioteket med materiale, som ikke er udlånt.

Indmeldelse

Indmeldelse i Biblioteket kan ske på følgende måder:

  • Mod forevisning af sundhedskort ved personligt fremmøde i Bibliotekets bemandede åbningstid.
  • Ved indmeldelse på Bibliotekets hjemmeside. Denne løsning giver mulighed for at bestille materialer, samt adgang i Bibliotekets ubemandede åbningstid. Lån af materialer kræver dog personligt fremmøde, med forevisning af sundhedskort, i den bemandede åbningstid.
  • Ved indmeldelse registreres cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail og pinkode.

Udmeldelse

Udmeldelse kan foretages ved at rette personlig henvendelse til Biblioteket i den bemandede åbningstid. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt alle mellemværender er afviklede.

Lån

Enhver der har fast bopæl i Danmark og som er fyldt 16 år, har ret til gratis hjemlån af bøger.

Sundhedskortet (sygesikringsbeviset) anvendes som lånerkort.

Tab af sundhedskortet skal meddeles Biblioteket hurtigst muligt. Låneren er ansvarlig for lån indtil anmeldelsestidspunktet.

Lånere med bopæl uden for København kan få formidlet hjemlån gennem det lokale folke- eller forskningsbibliotek, f.eks. via bestilling i Bibliotek.dk.

Personer der midlertidigt opholder sig i Danmark, har ret til hjemlån, når en herboende dansker kautionerer for lånene. Kautionserklæringen underskrives ved personligt fremmøde i Biblioteket, hvor der samtidig skal afleveres en kopi af kautionistens sundhedskort. Kautionisten hæfter som selvskyldnerkautionist. Adresseændring for kautionisten skal meddeles Biblioteket. Kautionserklæringen kan kræves fornyet årligt.

Adresseændring

Adresseændring skal meddeles til Biblioteket. Dette gælder også ved ændring af e-mailadresse. Låneren hæfter også for hjemlån, som er forgæves hjemkaldt på grund af fejlagtig adresse eller e-mail.

Hjemlån

Bøger og dubletter af tidsskrifter kan hjemlånes. Håndbøger, sjældne bøger, visse billedværker, udklipsmateriale, upublicerede manuskripter og særsamlinger udlånes ikke, men kan benyttes på Biblioteket i den bemandede åbningstid.

Lånetid

Lånetiden er én måned.

Som en ekstra service udsender Biblioteket pr. mail en servicemeddelelse om snarlig udløb af lånetiden. Disse meddelelser udsendes til lånere, som har opgivet deres e-mailadresse. Manglende modtagelse af disse friholder dog ikke lånerne fra selv at holde øje med afleveringsdatoen, som fremgår af udlånskvitteringen og lånerstatus i Bibliorama.

Fornyelse

Fornyelse af hjemlån kan inden lånetidens udløb foretages online, pr. telefon eller ved personligt fremmøde hvis bøgerne ikke er reserveret af andre. En titel kan maksimalt fornyes 5 gange.

Aflevering

Den der noteres for et udlån fra Bibliotekets samlinger hæfter for det lånte og er ansvarlig for at det leveres tilbage. Rettidig aflevering skal ske senest på den sidste afleveringsdag inden for Bibliotekets åbningstid. Aflevering i andre afdelinger i Filminstituttet sker på eget ansvar.

Der udleveres på forlangende en afleveringskvittering, som er dokumentation for at aflevering har fundet sted. 

Gebyrer

Ved for sen aflevering opkræves et gebyr: 

1. - 6. dag: kr. 5 pr. materiale 
efter 7 dage: kr. 10 pr. materiale 
efter 17 dage: kr. 25 pr. materiale 
efter 30 dage: kr. 50 pr. materiale 
+ kr. 150 i regningsgebyr 
+ erstatning på materialet.

Det er ikke muligt at betale gebyrer online.

Blokering

Låner er blokeret, hvis der er skyldigt gebyr eller hvis låner ikke har afleveret materialer inden afleveringsfristen. Blokering ophæves ved betaling af samtlige skyldige gebyrer og aflevering af alle materialer med overskreden udlånsfrist.

Erstatning

Såfremt lånte materialer ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand (herunder personlige noter, overstregninger o.l.) skal låner erstatte de udgifter, som herved påføres Biblioteket til genanskaffelse eller reparation.

Ved manglende betaling overdrages sagen til inkasso.

Erstattet materiale er Bibliotekets ejendom.

Oplysninger vedrørende erstatningssager opbevares i maksimalt 5 år.

Personoplysninger

Bibliotekets behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til 3. part. I tilfælde af problemer med en brugers adgang forbeholder biblioteket sig ret til at videregive oplysninger til bibliotekets leverandør med henblik på at løse problemerne.

Vi anbefaler, at der udvises forsigtighed med indtastning af personlige oplysninger på bibliotekets offentlige computere.

Udelukkelse

Overtrædelse af reglementet kan medføre midlertidig eller permanent udelukkelse fra at benytte Biblioteket. Udelukkelse kan ligeledes ske, hvis låner i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer materialer i beskadiget stand.

Udelukkelse sker med 7 dages skriftligt varsel.

Krænkende adfærd over for Bibliotekets personale og øvrige brugere, vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 09:00-21:00
Lørdag: 10:45-21:00
Søndag: 10:45-19:00

Bemandet åbningstid

Tirsdag: 10:00-17:00
Onsdag-Torsdag: 12:00-17:00
Fredag: 12:00-16:00

Uden for den bemandede åbningstid gives der adgang med sundhedskort og pinkode.

Kontakt


Tlf. +45 3374 3400
bibliotek@dfi.dk