Almindelige betingelser

Asta Nielsen og Valdemar Psilander i 'Den sorte Drøm' (Urban Gad, DK, 1911).
Her finder du de betingelser der gælder for alle Billed- & Plakatarkivets ydelser, herunder salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Henvendelse til Det Danske Filminstituts Billed- & Plakatarkiv kan ske inden for åbningstiderne

 • Billed- & Plakatarkivets billeder er arkivmateriale og skal behandles med fornøden forsigtighed. Ved gennemsyn af billedmapper skal anvendes handsker. 
   
 • Hvis der ønskes gennemsyn af flere end fem billedmapper (titler/personer), skal anmodning herom fremsættes skriftligt, forud for gennemsynet. Skriftlig henvendelse sendes til Billed- & Plakatarkivet med post eller pr. mail til billedarkiv@dfi.dk. 
   
 • Billed- & Plakatarkivets billeder er arkivmateriale og udlånes derfor aldrig. Billedarkivet kan efter aftale foranstalte billeder kopieret. Kopieringen tager fire arbejdsdage, efter at tilladelse fra rettighedshaver er modtaget i ekspeditionen. 
   
 • Ved modtagelse skal kunden kontrollere, at billederne svarer til det bestilte. Indsigelser mod fejl i leverancen skal fremsættes ved modtagelsen, hvis materialet afhentes i Billed- & Plakatarkivet. Sker afsendelse på købers forlangende med post, skal indsigelser fremsættes senest to dage efter afsendelse fra Filminstituttet. 
   
 • Billed- & Plakatarkivet hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre tab. Billed- & Plakatarkivet er kun ansvarlig for mangler ved det solgte materiale efter dansk rets almindelige regler. 
   
 • Billed- & Plakatarkivet har kun ret (og pligt) til at sørge for materialernes bevaring, men har ikke rettighederne til offentliggørelse eller mangfoldiggørelse af materialet og kan derfor heller ikke overdrage disse rettigheder. Offentliggørelse eller mangfoldiggørelse af materialet er udelukkende brugerens ansvar, ligesom brugeren er ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser hertil. 
   
 • Billed- & Plakatarkivet har, og videregiver gerne, visse oplysninger om sit materiale, men er ikke altid fuldt oplyst om de enkelte billeders rettighedshaver(e), og kan derfor ikke kræves til ansvar for rigtigheden af meddelte oplysninger herom. 
   
 • Ved alle former for anvendelse af billedet er brugeren ansvarlig for at holde Det Danske Filminstitut skadesløs. 
   
 • Ved al anvendelse skal "DFI/Billed- & Plakatarkivet" anføres i by-line'en. 
   
 • Alle priser er eksklusive moms med mindre andet fremgår, og betaling finder sted efter faktura på de betingelser, som fremgår heraf.

Kontakt

Billed- & Plakatarkivet
Tlf. 3374 3593
billedarkiv@dfi.dk