Filmaftalen 2003-2006

Den politiske aftale om den filmpolitiske indsats 2003-2006 (Filmforliget). Aftalen er indgået 1. november 2002.

Aftale om den filmpolitiske indsats 2003-2006

Med henblik på at understøtte den fortsatte udvikling af dansk filmkunst og filmkultur har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgået følgende aftale om den økonomiske ramme og målsætningerne for den filmpolitiske indsats i perioden 2003 til og med 2006.

1. Økonomisk ramme for den filmpolitiske indsats 2003-2006

Den angivne økonomiske ramme for den filmpolitiske indsats 2003-2006 er baseret på regeringens finanslovsforslag for år 2003.

Rammen omfatter endvidere DR og TV 2s økonomiske engagement 2003-2006, som er fastlagt i henhold til Medieaftale 2002-2006.

Det er en forudsætning for Filmaftalen 2003-2006, at DR og TV 2s økonomiske engagement i dansk film for perioden 2003-2006 udmøntes i overensstemmelse med de retningslinier som er beskrevet i notat af 25. oktober 2002 om sammenhængen mellem Medieaftale 2002-2006 og Filmaftalen 2003-2006.

Det er en målsætning, at DR og TV 2s økonomiske engagement i dansk film i den kommende periode skal medvirke til, at der bliver vist flere danske spille-film og kort- og dokumentarfilm på de to tv-stationer.

Den økonomiske ramme for filmforliget
Mio. kr. 2003-priser 2003 2004 2005 2006 I alt
Filminstituttets ramme til tilskud (FFL2003) 245,3 247,2 251,6 251,6 995,7
DR og TV 2s bidrag til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og talentudvikling 92,0 92,0 92,0 92,0 368,0
Tilskud i alt  337,3 339,2 343,6 343,6 1.363,7
Filminstituttets ramme til drift 104,3 101,8 99,3 98,7 404,1
Ny leder for initiativ vedr. talentudvikling 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4
Nyt nitratarkiv  -  - 2,5 2,5 5,0
Filminstituttets ramme til drift i alt 104,9 102,4 102,4 101,8 411,5
Samlet ramme 442,2 441,6 446,0 445,4 1.775,2

2. Filminstituttets ramme til tilskud samt DR og TV 2s ramme til filmformål 2003-2006

Mio. kr., 2003-priser   2003-2006
Filminstituttets støtte til produktion og formidling mv.           640,0 
DR og TV 2s samlede engagement           280,0
Spillefilm i alt          920,0 
Filminstituttet støtte til  produktion og formidling mv.           161,0 
DR og TV 2s samlede engagement             56,0
Kort og dokumentarfilm i alt          217,0
Talentudvikling, Filminstituttet             75,0
Talentudvikling, DR og TV 2             32,0
Talentudvikling i alt          107,0

Andre formål under Filminstituttet

Børn og unge

Det lokale biografmiljø

Film- og videoværkstedetr

Internationale fonde, Mediadesk

Støtte til multimedieproduktion

Støtte til Filmstudiet

Import- og versioneringsstøtte

Indkøb af kort- og dokumentarfilm

Støtte til art cinemas

Almen støtteordninger og reserve

          119,7
I alt Filminstituttet           995,7
I alt DR og TV 2           368,0
I alt        1.363,7

Filminstituttets tilskudsmidler til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og andre formål for perioden 2003-2006 angiver en størrelsesorden for Filminstituttets prioritering. Filminstituttets midler til talentudvikling ligger fast, idet der på dette grundlag skal indgås en aftale med DR og TV 2 om indsatsen.

3. Filmpolitiske målsætninger og indsatsområder 2003-2006

Hovedtemaer for den filmpolitiske indsats 2003-2006:

1. Spillefilm
2. Kort- og dokumentarfilm
3. Talentudvikling
4. Børn og unge
5. Det lokale biografmiljø
6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer
7. Filmbevaring og formidling af filmarven
8. Effektevaluering

Ad 1. Spillefilm

Målsætninger:

 • Filminstituttet afsætter i størrelsesordenen 640 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af spillefilm for hele perioden.
 • Filminstituttet skal sikre et produktionsvolumen på 80-100 spillefilm gennem hele perioden, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagelse. Indsatsen vil være orienteret mod at fastholde et højt kvalitetsniveau. Filminstituttet skal medvirke til, at der produceres lavbudget film såvel som dyrere filmproduktioner.
 • DR og TV 2 skal i henhold til Medieaftale 2002-2006 hver anvende 35 mio. kr. til spillefilm årligt i gennemsnit i den uafhængige produktionssektor.
 • Filminstituttets indsats med hensyn til distribution og markedsføring af spillefilm fastholdes og videreudvikles.
 • Ifølge filmloven skal mindst 25% af de midler, som afsættes til produktion af spillefilm, anvendes til film for børn og unge. Filminstituttet skal i denne sammenhæng i særlig grad tilskynde til produktion af spillefilm for unge i teenagealderen.

Justering af Filminstituttets støtteordninger:

 • Loftet på max 5 mio. kr. i 60/40-ordningen fjernes med henblik på at skabe større mulighed for variation i den støtte, som kan gives til de enkelte film.
 • Der etableres et skærpet krav om tilbagebetaling af den danske støtte til større internationale og fremmedsprogede co-produktioner med dansk hovedproducent.
 • Med henblik på at skabe større sikkerhed for filmens indtjening bør der som grundlag for støttetildelingen inden for 60/40-ordningen fremover foretages en samvejning mellem det samlede produktionsbudget og filmens evne til at sælge billetter. Filminstituttet skal på dette grundlag understøtte en større spredning i 60/40-filmene mellem dyrere og billigere produktioner og sikre at målsætningen vedrørende det samlede produktionsvolumen for perioden 2003-2006 bliver opfyldt.

Ad 2. Kort- og dokumentarfilm

Målsætninger:

 • Filminstituttet afsætter i størrelsesordenen 161 mio. kr. til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm for hele perioden.
 • Filminstituttet skal sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og dokumentarfilm gennem hele perioden.
 • DR og TV 2 skal i henhold til Medieaftale 2002-2006 hver anvende 7 mio. kr. til kort- og dokumentarfilm årligt i gennemsnit i den uafhængige produktionssektor.
 • Filminstituttets indsats med hensyn til distribution og formidling af kort- og dokumentarfilm styrkes med henblik på, at filmene bliver vist i tv (i samarbejde med tv-stationerne), og at de i større udtrækning inddrages som et aktivt element i undervisningen (i samarbejde med undervisningssektoren).
 • Filminstituttet skal i forligsperioden udvikle den digitale distribution af kort- og dokumentarfilm via fx DVD og Internet til navnlig skoler og biblioteker.

Ad. 3 Talentudvikling

Målsætning:

 • Filminstituttet afsætter 75 mio. kr. for hele perioden til et nyt samarbejde med DR og TV 2 vedrørende talentudvikling.
 • DR og TV 2 viderefører deres hidtidige engagement i Dansk Novellefilm på hver 4 mio. kr. årligt til det nye samarbejde med Filminstituttet (i alt 32 mio. kr. gennem hele perioden 2003-2006 fra de to tv-stationer tilsammen).
 • DR, TV 2 og Filminstituttet etablerer i fællesskab en ordning for talentudvikling, der giver unge uprøvede talenter og de mere erfarne en mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmformater. Både film og tv er afhængige af der udvikles nye talenter, og TV er et vigtigt vindue for produktionerne.
 • Målsætningen er i samarbejde med filmmiljøet at skabe bedre muligheder for, at talenterne - fx nyuddannede fra Filmskolen eller erfarne instruktører mv. - kan komme i gang med deres første filmproduktion eller afprøve nye sider af talentet.
 • Det nye initiativ etableres uafhængigt af Filminstituttets øvrige aktiviteter vedrørende udvikling, produktion og distribution af film. Uafhængigheden vil blive sikret i kraft af en aftale mellem tv-stationerne og Filminstituttet om målsætninger og strategier for det nye initiativ, og det er fastlagt, at de tre institutioner i fællesskab ansætter den kunstneriske leder for talentordningen. Den kunstneriske leder træffer endelig beslutning om støtte til de enkelte projekter inden for den fastsatte økonomiske ramme.
 • Administrationen af talentmidlerne skal forenkles, således at der er flest mulige midler til rådighed for talenterne og filmmiljøet. Derfor vil den nye talentordning fremover blive forankret administrativt i Filminstituttet.

Ad. 4 Børn og unge

Målsætning:

I sammenhæng med målsætningen om at styrke formidlingen af kort- og dokumentarfilm i forhold til skoler og biblioteker iværksættes en målrettet indsats med henblik at udvikle filmmediets anvendelse i undervisningen mv. Indsatsen udvikles blandt andet i samarbejde med undervisningssektoren fx Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening.

Ad. 5 Det lokale biografmiljø

Målsætninger:

 • Fortsat udvikling af det lokale biografmiljø. De lokale biografer er vigtige kulturelle samlingspunkter i lokalsamfundene. Et velfungerende lokalt biografmiljø medvirker til, at filmene ikke blot får premiere i de store biografer i de større byer, men også i de mindre biografer - og dermed øges effekten af den markedsføring, der finder sted omkring premieretidspunktet.
 • Forberede omstillingen til "den digitale biograf". Inden for de næste 4 år kan det forventes, at den digitale biograf vil slå igennem. På længere sigt vil distribution af filmene på de traditionelle filmspoler forsvinde og erstattes af den digitalt lagrede film - der enten distribueres via diske eller via nettet.

Filminstituttets opgave vil være at følge den strategiske og teknologiske udvikling blandt andet i samarbejde med biografsektoren og internationale samarbejdspartnere. Samtidig vil det være en opgave at forberede omstillingsprocessen i det lokale biografmiljø blandt andet for at sikre distributionen af især danske film.

Ad 6. Undersøge mulighederne for at etablere andre støtte- / finansieringsmekanismer til dansk film

Målsætning:

Filminstituttet skal senest ved årsskiftet 2003/2004 fremlægge en undersøgelse af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsformer på filmområdet med henblik på at understøtte privat investering i filmproduktion. Undersøgelsen skal tage afsæt i erfaringerne fra andre europæiske lande - fx Holland, England og Irland.

Ad 7. Filmbevaring og formidling af filmarven

Målsætninger:

 • I forligsperioden skal der etableres et ny arkivløsning for nitratfilmene, der er sikkerheds- og bevaringsmæssigt forsvarlig. Nitratarkivet ventes finansieret ved den såkaldte SEA-ordning, der indebærer, at byggeudgiften betales over huslejen efter, at byggeriet er nøglefærdigt. Nitratarkivet ventes at stå færdigt i 2006. Midlerne til husleje mv. integreres i Filminstituttets driftsbevilling.
 • Prioriteret restaureringsindsats på grundlag af bevaringsplanen. Bevaringsindsatsen vil tage udgangspunkt i de væsentligste filmhistoriske værker inden for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm.
 • Styrket formidling på grundlag af bevaringsindsatsen og Filminstituttets filmhistoriske forskning - dels gennem Cinemateket dels ved hjælp af DVD-udgivelser af klassiske værker.

Ad. 8 Effektevaluering

Målsætning:

Inden udgangen af april 2006 skal Filminstituttet gennemføre en samlet opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede effekter i 2006.

1. november 2002